Lanzhou University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yi Du20112014 Shengxiang Zhang (grad student)
Yi Du
Ting Li School of Life Science Shengxiang Zhang (grad student)
Chenchen Pan Shengxiang Zhang (grad student)
Shengru Pang Shengxiang Zhang (grad student)
Jungang QinBehavioral Science, Cognitive Neuroscience
Shengxiang Zhangmicroglia stroke
Youwen ZhangGraphene Biosensor, Nanopore Sensing, Molecular Diagnostics, Organic Solar Cell, Organic Synthesis