Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Nashat Abumaria Guosong Liu (post-doc)
Dongqin Cai Biomedical Engineering2013 Kexin Yuan (grad student)
Abraham H. CaplanNeural Engineering
Chenggang ChenSound Localization, Auditory Cortex, Marmoset, Inferior Colliculus Biomedical Engineering20112018 Sen Song (grad student)
Hu Chuan-PengCognitive Neuroscience
Xiaozhe Dingbioengineering Department of biomedical engineering20132014 Xiaodong LIU (research assistant)
Rui Dong
Rui Dongbiostatistics, bioinformatics, evolutionary analysis, public health, propensity score, causal inference
Dongyu GongCognitive neuroscience
Ji-Song Guan
Ying HuOlfactory learning Yi Zhong (grad student)
Wantong HuDrosophila Forgetting Yi Zhong (grad student)
Xiaoling HuNeural Stem Cells School of Medicine20102016 Qin Shen (post-doc)
Shiqiang Hu
Ying HuangAD, Neurotrasmitter
Jianping HuangNeuromarketing Sensory Marketing
Wei LiNMDA channels
Tianyu Li Biomedical Engineering2018 Kexin Yuan (grad student)
Zhe LiComputational Neuroscience School of Medicine20112014 Li Zhaoping (grad student)
Qian Lilearning, memory, forgetting School of Life Sciences20092016 Yi Zhong (grad student)
tony liuneurology, nmda channels
Xiaodong LIUCellular Channels
Miaomiao Liu Biomedical Engineering2014 Kexin Yuan (grad student)
Yiming LiuComputer Graphics
Guosong Liu Jack L. Feldman (grad student)
Binyan LuDrosophila olfactory learning and memory Yi Zhong (grad student)
Lihui Lulocomotion system, nucleus incertus School of Life Science20142019 Minmin Luo (grad student)
Xiaoxiao MaMass Spectrometry
Bingbing Mu
Chu Pengchengneuroscience
Hai Qi
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Chen RanSensory system20092011 Guosong Liu (research assistant)
Lisha ShaoDrosophila reward circuits20052011 Yi Zhong (grad student)
Yichun Shuaimemory
Sen SongComputational Neuroscience, Imaging, Connectomics
Sen Song
Sen Song
Xiaoya Sulearning memory forgetting2016 Yi Zhong (grad student)
Bin Sunworking memory
Yang Sunsocial neuroscience2012 Jie Sui (grad student)
Yiwei Wang Biomedical Engineering2015 Kexin Yuan (grad student)
Fei Wangself, cultural neuroscience2011 Jie Sui (grad student)
Shiqing WangAutism2009 Yi Zhong (grad student)
Jiarui Wu Mu Zhou (grad student)
Bailong Xiao
Zhi yong XieOlfactory memory Yi Zhong (grad student)
Fenghua Xie Biomedical Engineering2016 Kexin Yuan (grad student)
Jing Xucultural cognition
Huilan Yaotranscription factors Peng Li (grad student)
Shih-Rung Yehneuroethology
He Youneuroscience2013 Bai Lu (grad student)
Ling You Kexin Yuan (grad student)
Zitian YuAuditory,Learning and Memory
Kexin YuanAuditory system, Inhibitory circuits
Yin Yue Biomedical Engineering2017 Kexin Yuan (grad student)
Guo Yueqi
Xiao ZhangOLED
Hong Zhao20022008 Tim Tully (grad student)
Bohan ZhaoMemory, Sleep, Drosophila School of Life Sciences20152020 Yi Zhong (grad student)
Qingfei Zhenglocate and hunt for genes related with long-term memory
Ming Zouneuronal network Guosong Liu (research assistant)