Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Nashat Abumaria Guosong Liu (post-doc)
Dongqin Cai Biomedical Engineering2013 Kexin Yuan (grad student)
Abraham H. CaplanNeural Engineering
Xiaozhe Dingbioengineering Department of biomedical engineering20132014 Xiaodong LIU (research assistant)
Rui Dong
Dongyu Gongvisual system
Ji-Song Guan
Ying HuOlfactory learning Yi Zhong (grad student)
Wantong HuDrosophila Forgetting
Chuan-Peng HuCognitive Neuroscience Psychology20122017 Kaiping Peng (grad student)
Shiqiang Hu
Jianping HuangNeuromarketing Sensory Marketing
Ying HuangAD, Neurotrasmitter
Qian LiLearning and memory in Drosophila Yi Zhong (grad student)
Wei LiNMDA channels
Tianyu Li Biomedical Engineering2018 Kexin Yuan (grad student)
Miaomiao Liu Biomedical Engineering2014 Kexin Yuan (grad student)
tony liuneurology, nmda channels
Xiaodong LIUCellular Channels
Yiming LiuComputer Graphics
Yuezhang LiuDeep Reinforcement Learning, Computational Neuroscience, Developmental Robotics
Guosong Liu Jack L. Feldman (grad student)
Lihui Lulocomotion system, nucleus incertus School of Life Science20142019 Minmin Luo (grad student)
Binyan LuDrosophila olfactory learning and memory Yi Zhong (grad student)
Xiaoxiao MaMass Spectrometry
Bingbing Mu
Chu Pengchengneuroscience
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Yichun Shuaimemory
Sen SongComputational Neuroscience, Imaging, Connectomics
Bin Sunworking memory
Yang Sunsocial neuroscience2012 Jie Sui (grad student)
Shiqing WangAutism
Yiwei Wang Biomedical Engineering2015 Kexin Yuan (grad student)
Fei Wangself, cultural neuroscience2011 Jie Sui (grad student)
Zhi yong XieOlfactory memory Yi Zhong (grad student)
Fenghua Xie Biomedical Engineering2016 Kexin Yuan (grad student)
Jing Xucultural cognition
Ling You Kexin Yuan (grad student)
Zitian YuAuditory,Learning and Memory
Kexin YuanAuditory system, Inhibitory circuits
Yin Yue Biomedical Engineering2017 Kexin Yuan (grad student)
Guo Yueqi
Xiao ZhangOLED
Hong Zhao
Li ZheComputational Neuroscience
Qingfei Zhenglocate and hunt for genes related with long-term memory
Ming Zouneuronal network Guosong Liu (research assistant)