Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shimin Fu Lin Chen (grad student)
Xiaorun LiLearning and Memory Guo-Qiang Bi (grad student)
Jiongjiong Wangneuroimaging Lin Chen (grad student)
Jiangning ZhouNeurodegenerative Diesease
Yifeng ZhouVisual physiology; pyschophysics Tiande Shou (grad student), Jiangning Zhou (collaborator)
Hengyi Raoneuroimaging Lin Chen (grad student)
Xuan Huangperceptual learning
xian zhangocular dominance plasticity
Chang-Bing HuangVisual Psychophysics, Perceptual learning, amblyopia Yifeng Zhou (grad student)
yuan / qianglearning and memory
Pinglei BaoVisual system Yifeng Zhou (grad student)
Hao Wangsynapse elimination Yifeng Zhou (grad student)
Zhimo YaoVisual system
Bing CaoVisual system Yifeng Zhou (grad student)
Fei ZhengAutism Jiangning Zhou (research assistant)
Tiangang Zhou Lin Chen (grad student)
Ming MengVision, neuroimaging, psychophysics19961999 Lin Chen (grad student)
Bo GongSynaptic Plasticity, GABA receptor, AMPA receptor20002004 Tian-Le Xu (research assistant)
Haiyang Wei20012004 Yifeng Zhou (research assistant)
Pengjing XuSensorimotor Research20022007 Yifeng Zhou (grad student)
Rui MaVisual system, Oculomotor control, Neural Code20022004 Yifeng Zhou (research assistant)
Hong Zhudepression, neurodegenerative disease20032008 Jiangning Zhou (grad student)
Jun ZhuangNeurophysiology & Sensory neocortical networks20042007 Jiangning Zhou (grad student)
Zengyou YeNeural Computation of Motor Function20052008 Jiangning Zhou (grad student)
Jiawei ZhouVisual system, plasticity, binocular vision, perceptual learning, Amblyopia20062011 Yifeng Zhou (grad student)
Xiaoyang Yang20062007 Yifeng Zhou (research assistant)
Du XinAD2006 Jiangning Zhou (grad student)
Xiaoxiao WangVisual system, fMRI20102017 Yifeng Zhou (grad student)