Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tiangang Zhou Lin Chen (grad student)
Shimin Fu Lin Chen (grad student)
Xiaoyang Yang20062007 Yifeng Zhou (research assistant)
Haiyang Wei20012004 Yifeng Zhou (research assistant)
Du XinAD2006 Jiangning Zhou (grad student)
Fei ZhengAutism Jiangning Zhou (research assistant)
Hong Zhudepression, neurodegenerative disease20032008 Jiangning Zhou (grad student)
yuan / qianglearning and memory
Xiaorun LiLearning and Memory Guo-Qiang Bi (grad student)
Zengyou YeNeural Computation of Motor Function20052008 Jiangning Zhou (grad student)
Jiangning ZhouNeurodegenerative Diesease
Jiongjiong Wangneuroimaging Lin Chen (grad student)
Hengyi Raoneuroimaging Lin Chen (grad student)
Jun ZhuangNeurophysiology & Sensory neocortical networks20042007 Jiangning Zhou (grad student)
xian zhangocular dominance plasticity
Xuan Huangperceptual learning
Pengjing XuSensorimotor Research20022007 Yifeng Zhou (grad student)
Hao Wangsynapse elimination Yifeng Zhou (grad student)
Bo GongSynaptic Plasticity, GABA receptor, AMPA receptor20002004 Tian-Le Xu (research assistant)
Ming MengVision, neuroimaging, psychophysics19961999 Lin Chen (grad student)
Yifeng ZhouVisual physiology; pyschophysics Tiande Shou (grad student), Jiangning Zhou (collaborator)
Chang-Bing HuangVisual Psychophysics, Perceptual learning, amblyopia Yifeng Zhou (grad student)
Zhimo YaoVisual system
Bing CaoVisual system Yifeng Zhou (grad student)
Pinglei BaoVisual system Yifeng Zhou (grad student)
Xiaoxiao WangVisual system, fMRI20102017 Yifeng Zhou (grad student)
Rui MaVisual system, Oculomotor control, Neural Code20022004 Yifeng Zhou (research assistant)
Jiawei ZhouVisual system, plasticity, binocular vision, perceptual learning, Amblyopia20062011 Yifeng Zhou (grad student)