Huazhong University of Science and Technology, China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
wang chuangBioinformatics Hong Liu (research scientist)
Shangbang Gaosensorimotor, motor circuit, motor homeostasis, locomotion, nano-optogenetics
Dingyin HuNeural Machine Interface Jiping He (grad student)
Hong Liu
Qingming Luo
Jingpeng Wuconnectome20092014 Qingming Luo (grad student)
wenting zhangcell biology
yuhui zhang
Wei Zhou Bing Ye (post-doc)