Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hao Bailin
Xuewen ChengNeural stem cell, plasticity and disease Zhi-Qi Xiong (grad student)
Mingzhou Ding Hao Bailin (grad student)
Bo Dongvisual adaptation
Yongqiang Feng20032008 Ludo Max (grad student)
Rongqiao He
Xiaoling HuNeural Stem Cells Institute of Neuroscience20042010 Zhi-Qi Xiong (grad student)
Hai HuangSynaptic transmission20002005 Xiong-li Yang (grad student)
Jiefeng JiangCognitive control, memory, learning, high-level vision Institute of Automation20062009 Tianzi Jiang (grad student)
Yi JiangVisual perception and attention
Fumin Lei
Bao-ming Li Zhentong Mei (grad student)
Min-Yin Li Xiang Yu (grad student)
Jian LiuVisual neuroscience, GABA receptors20002006 Xiong-li Yang (grad student)
Libo MaComputational Neuroscience Si Wu (post-doc)
Zhentong MeiNeuroscience
Jingwen NiuNeuroscience Zhiheng Xu (grad student)
Malte J. RaschComputational Neuroscience20092011 Si Wu (post-doc)
Bailu SiComputational Neuroscience, Robotics
max solomenImmunology
Zhiqian Tong Institute of Biophysics19861989 Rongqiao He (grad student)
Zhiguo WangHuman factors, computational neuroscience, attention, eye-tracking Institute of Psychology Kan Zhang (grad student)
Zheng WangfMRI, depression
Zhaohui Wangspermatogenesis
Si Wu
Zhengyan Wu
Andong Xia
Zhi-Qi Xiong James O. McNamara (post-doc), Janet Stringer (grad student)
Zhiheng Xu
Fuqing Xu
Huahai YangHuman-Computer Interaction19941997 Kan Zhang (grad student)
Shaoqun Zeng
Taiping Zengcomputational neuroscience, robotics, spatial navigation Bailu Si (grad student)
Lijuan ZhangBrain Imaging
Kan Zhang Christopher Wickens (grad student)
Guozhen Zhao
Sheng Zhao
Yan Zhuneurogenetics, behavior