Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hao Bailin
Xuewen ChengNeural stem cell, plasticity and disease Zhi-Qi Xiong (grad student)
Mingzhou Ding Hao Bailin (grad student)
Bo Dongvisual adaptation
Yongqiang Feng
Hai HuangSynaptic transmission20002005 Xiong-li Yang (grad student)
Yi JiangVisual perception and attention
Jiefeng JiangCognitive control, memory, learning, high-level vision Institute of Automation20062009 Tianzi Jiang (grad student)
Fumin Lei
Bao-ming Li Zhentong Mei (grad student)
Jian LiuVisual neuroscience, GABA receptors20002006 Xiong-li Yang (grad student)
Libo MaComputational Neuroscience Si Wu (post-doc)
Zhentong MeiNeuroscience
Jingwen NiuNeuroscience Zhiheng Xu (grad student)
Malte J. RaschComputational Neuroscience20092011 Si Wu (post-doc)
Bailu SiComputational Neuroscience, Robotics
max solomenImmunology
Zheng WangfMRI, depression
Zhaohui Wangspermatogenesis
Zhengyan Wu
Si Wu
Andong Xia
Zhi-Qi Xiong James O. McNamara (post-doc), Janet Stringer (grad student)
Zhiheng Xu
Fuqing Xu
Huahai YangHuman-Computer Interaction19941997 Kan Zhang (grad student)
Shaoqun Zeng
Lijuan ZhangBrain Imaging
Kan Zhang Christopher Wickens (grad student)
Guozhen Zhao
Sheng Zhao
Yan Zhuneurogenetics, behavior