Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zhaohui Wangspermatogenesis
Jingwen NiuNeuroscience Zhiheng Xu (grad student)
Libo MaComputational Neuroscience Si Wu (post-doc)
Yan Zhuneurogenetics, behavior
Xuewen ChengNeural stem cell, plasticity and disease Zhi-Qi Xiong (grad student)
Zhengyan Wu
Bailu SiComputational Neuroscience, Robotics
Zhi-Qi Xiong James O. McNamara (post-doc), Janet Stringer (grad student)
Si Wu
Zhentong MeiNeuroscience
Zheng WangfMRI, depression
Bao-ming Li Zhentong Mei (grad student)
Yi JiangVisual perception and attention
max solomenImmunology
Mingzhou Ding Hao Bailin (grad student)
Min-Yin Li Xiang Yu (grad student)
Sheng Zhao
Lijuan ZhangBrain Imaging
Hao Bailin
Fumin Lei
Rongqiao He
Andong Xia
Kan Zhang Christopher Wickens (grad student)
Shaoqun Zeng
Guozhen Zhao
Fuqing Xu
Zhiqian Tong Institute of Biophysics19861989 Rongqiao He (grad student)
Huahai YangHuman-Computer Interaction19941997 Kan Zhang (grad student)
Jian LiuVisual neuroscience, GABA receptors20002006 Xiong-li Yang (grad student)
Hai HuangSynaptic transmission20002005 Xiong-li Yang (grad student)
Yongqiang Feng20032008 Ludo Max (grad student)
Xiaoling HuNeural Stem Cells Institute of Neuroscience20042010 Zhi-Qi Xiong (grad student)
Jiefeng JiangCognitive control, memory, learning, high-level vision Institute of Automation20062009 Tianzi Jiang (grad student)
Malte J. RaschComputational Neuroscience20092011 Si Wu (post-doc)
Bo Dongvisual adaptation
Zhiheng Xu