Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yongqiang Feng20032008 Ludo Max (grad student)
Rongqiao He
Zhengyan Wu
Kan Zhang Christopher Wickens (grad student)
Zhiqian Tong Institute of Biophysics19861989 Rongqiao He (grad student)
Si Wu
Fumin Lei
Zhi-Qi Xiong James O. McNamara (post-doc), Janet Stringer (grad student)
Guozhen Zhao
Zhiheng Xu
Sheng Zhao
Hao Bailin
Andong Xia
Shaoqun Zeng
Bao-ming Li Zhentong Mei (grad student)
Fuqing Xu
Mingzhou Ding Hao Bailin (grad student)
Min-Yin Li Xiang Yu (grad student)
Lijuan ZhangBrain Imaging
Jiefeng JiangCognitive control, memory, learning, high-level vision Institute of Automation20062009 Tianzi Jiang (grad student)
Malte J. RaschComputational Neuroscience20092011 Si Wu (post-doc)
Libo MaComputational Neuroscience Si Wu (post-doc)
Bailu SiComputational Neuroscience, Robotics
Zheng WangfMRI, depression
Huahai YangHuman-Computer Interaction19941997 Kan Zhang (grad student)
max solomenImmunology
Xuewen ChengNeural stem cell, plasticity and disease Zhi-Qi Xiong (grad student)
Xiaoling HuNeural Stem Cells Institute of Neuroscience20042010 Zhi-Qi Xiong (grad student)
Yan Zhuneurogenetics, behavior
Jingwen NiuNeuroscience Zhiheng Xu (grad student)
Zhentong MeiNeuroscience
Zhaohui Wangspermatogenesis
Hai HuangSynaptic transmission20002005 Xiong-li Yang (grad student)
Bo Dongvisual adaptation
Jian LiuVisual neuroscience, GABA receptors20002006 Xiong-li Yang (grad student)
Yi JiangVisual perception and attention