Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Junxian ShenAuditory syestem
Yijin Wangvisual learning and memory li Liu (grad student)
yanqiong ZhouVision and motor control of drosophila li Liu (grad student)
Yan LiMolecular mechanisms of the advanced brain function with multiple approaches
Yong Wang2010 Wang Yi (grad student)
Qiang ZengRetina
yun peng huangVisual system
Zijun Chen20142019 Peng Cao (grad student)
Ke Zhou Lin Chen (grad student)
Junyu Zhao
David FitzpatrickVisual anatomy William J. Adelman Jr. (grad student)
liu yong junvisual system
Jin Yi Wangvisual learning and memory
Yan Yangmotor learning Shurong Wang (grad student)
Shurong WangVisual information processing
Gang Liuvisual learning and memory
Fei Yan20152018 Peng Cao (grad student)
Rui XuVisual perception2005 Jia Liu (grad student)
Tao Xuexocytosis, membrane trafficking, secretory proteins
Wang Yi
Qifei Jiang
Xuebo Chengvisual system of Drosophila
Tao ZhangNeuronal Basis of Visual Motion Perception Shurong Wang (grad student)
Zuxiang Liu
Xufeng Qiusynaptic transmission
Shao-Wu Zhang G. Adrian Horridge (research scientist)
Lin ChenVision
Lixia He Lin Chen (grad student)
fang guosleep,circadian,neural circuit Aike Guo (grad student)
xiongjie yuAuditory, vestibular, visual Jufang He (grad student), Shigang He (grad student)
Tiangang Zhou
Long Lidevelopment of cerebral cortex
Zili LiuVisual Psychophysics Mandyam V. Srinivasan (research assistant)
li Liulearning and memory Aike Guo (grad student)
Zhiping ZhangLearning and Memory2006 Aike Guo (grad student)
Jun Zhaoneuronal network
Ying ZhangVisual system
Ji DaiVisual system Wang Yi (grad student)
Jiajing Zhang20152016 Peng Cao (research assistant)
Shigang He
Qi WangNMDA
Li Xiaojian Wang Yi (grad student)
Yin Peng ZhanNeuroscience
Wei Yisleep
Xiao Lihippocampus
yifei duneural circuits
Tan Heng Wang Yi (post-doc)
Le Chang Shigang He (grad student)
Hao ZhangNutrient sensing pathway Yan Li (grad student)
Jiangqu Liuneural circuit li Liu (grad student)
yinjun tianvisual sysem
Yuan Wang19962001 Shurong Wang (grad student)
Qian XiaoVisual System20032005 Shurong Wang (grad student)
Xin MEI20042005 Shigang He (research assistant)
Peng CaoNeurobiology of circuits and synapses20002005 Shurong Wang (grad student)
Da-Peng Livisual neurosciense20122006 Shurong Wang (grad student), Wang Yi (research scientist)
Siyuan HuAttention19992007 Lin Chen (grad student)
Yu-Qiong NiuVisual System20022007 Shurong Wang (grad student)
Rui-Feng LiuPerception, Visual Motion, Visual Attention20032008 Shurong Wang (grad student)
wei zhouprogenitor cells20032008 Tao Xu (grad student)
Han HouMultisensory integration, Self-motion percpeption20062008 Shigang He (research assistant)
Ming HuVisual system, memory, attention20042009 Wang Yi (grad student)
Yufeng Panneurogenetics, Drosophila20042009 li Liu (grad student)
Bing Liucognitive/computational neuroscience20052011 Wang Yi (grad student)
Xiaodong Li20122013 Peng Cao (research assistant)
Hao QianInteraction between neurons and oligodendrocytes
Yanying Wang20122013 Peng Cao (research assistant)
Zhihui Liu20132016 Peng Cao (research scientist)
Baole Qu20152016 Peng Cao (research assistant)
Congping Shang