Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Kota Tamadamental illness, autism2004 Toru Takumi (grad student), Minami Ito (grad student)
Fuminori Ono20012006 Jun I. Kawahara (grad student)
Tomohiro Nabeta20022007 Jun I. Kawahara (grad student)
Atsunori Ariga20022004 Jun I. Kawahara (research assistant)
Yuki Yamada20022004 Jun I. Kawahara (research assistant)
Jun I. Kawaharaattention19921997 Tamotsu Toshima (grad student)
Nan LiangNeuroscience, Circulation
Tamotsu Toshima
Tatsuya Kasai
Zhen NiClinical Neurophysiology19992006 Tatsuya Kasai (grad student)
Kazuhiko Sugiyama
Kaoru Kurisuhttp://www.biomedexperts.com/Profile.bme/758561/Kaoru_Kurisu
Shogo Sakata