Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Pengcheng Wei
Yaoting Ji Xiaodong Li (grad student)
Chengwei Li Xiaodong Li (grad student)
Chenwei Li
Xiaodong Licircadian rhythm
Bi-wen PengIon channels, epilepsy
Yunming WuOlfaction20112012 Xiaodong Li (grad student)
Yin Shenvisual system