Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yaoting Ji Xiaodong Li (grad student)
Chenwei Li
Chengwei Li Xiaodong Li (grad student)
Xiaodong Licircadian rhythm
Bi-wen PengIon channels, epilepsy
Yin Shenvisual system
Pengcheng Wei
Yunming WuOlfaction20112012 Xiaodong Li (grad student)