Similar researchers to Jimmy Zhou: Advanced Search
Name Institution Area Added by Date  
Xiaoming Huang (Info) Penn State (E-Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.91)
Yilu Liu (Info) Virginia Tech (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering, Energy pq 2016‑05‑10 Sim(0.91)
Youyuan Lu (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (E-Tree) Civil Engineering pq 2016‑05‑10 Sim(0.9)
Dongjun Zhang (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.9)
Yunfeng Shi (Info) RPI (E-Tree) Nanoscience, Nanotechnology, Materials Science Engineering pq 2016‑05‑02 Sim(0.9)
Zhining Wang (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (Chemistry Tree) Physical Chemistry pq 2016‑04‑20 Sim(0.9)
Qunfang Zhang (Info) UCLA (E-Tree) Environmental Sciences pq 2016‑04‑20 Sim(0.9)
Guanfeng Liu (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Applied Mechanics, Artificial Intelligence pq 2016‑04‑20 Sim(0.9)
Huiying Zheng (Info) University of Alabama (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering, Industrial Engineering pq 2016‑05‑02 Sim(0.9)
Cun-Hui Zhang (Info) Rutgers, New Brunswick (MathTree) Statistics pq 2016‑01‑24 Sim(0.9)
Ji Zhao (Info) University of Connecticut (E-Tree) Mechanical Engineering pq 2016‑04‑19 Sim(0.9)
Jung-Min Yu (Info) University of Delaware (PoliSci Tree) Public Administration, Energy, Sustainability pq 2016‑05‑12 Sim(0.9)
Yihua Zhao (Info) UT Dallas (Econometree) Finance pq 2016‑05‑20 Sim(0.9)
Jijie Xu (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.9)
Xiaobo Zhu (Info) University of Rhode Island (Physics Tree) Mechanical Engineering, General Biophysics, Applied Mechanics pq 2016‑05‑18 Sim(0.9)
Yongyao Chen (Info) Oklahoma State University (E-Tree) Materials Science Engineering, Optics Physics, Electricity and Magnetism Physics pq 2016‑05‑02 Sim(0.89)
Lianyuan Zheng (Info) University of Georgia (Marine Ecology Tree) Marine and Ocean Engineering, Physical Oceanography, Environmental Sciences pq 2016‑05‑11 Sim(0.89)
Dawen Li (Info) University of Alabama (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering, Materials Science Engineering, Organic Chemistry pq 2016‑05‑02 Sim(0.89)
Xueying Chen (Info) Rutgers, New Brunswick (MathTree) Biostatistics Biology, Statistics pq 2016‑01‑24 Sim(0.89)
Wenquan Lu (Info) Argonne National Laboratory (E-Tree) Chemical Engineering, energy storage, Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.89)
Qing-Ming Wang (Info) University of Pittsburgh (E-Tree) Mechanical Engineering pq 2016‑05‑10 Sim(0.89)
Xinchao Lu (Info) Oklahoma State University (E-Tree) Electronics and Electrical Engineering pq 2016‑05‑02 Sim(0.89)
Ruey-Hung Chen (Info) University of Central Florida (E-Tree) Mechanical Engineering, Materials Science Engineering, Applied Mechanics pq 2016‑05‑21 Sim(0.89)
Zhan Lin (Info) NCSU (Chemistry Tree) Textile Technology, Chemical Engineering, Polymer Chemistry pq 2016‑05‑02 Sim(0.89)
Yuanchang Xie (Info) Texas A & M (E-Tree) pq 2016‑01‑02 Sim(0.89)
Zhuomin Zhang (Info) Georgia Tech (Physics Tree) Mechanical Engineering, Optics Physics pq 2016‑05‑20 Sim(0.89)
Zhengyu Huang (Info) Virginia Tech (Physics Tree) Electronics and Electrical Engineering pq 2016‑05‑20 Sim(0.89)
Shi-Qing Wang (Info) Case Western (Chemistry Tree) Plastics Technology, Polymer Chemistry pq 2016‑05‑19 Sim(0.89)
Jiahong Zhu (Info) Tennessee Technological University (E-Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑05‑10 Sim(0.89)
Fuqiang Liu (Info) Penn State (E-Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.88)
Yiqiao Chen (Info) Columbia (E-Tree) pq 2016‑01‑10 Sim(0.88)
Xiaopei Chen (Info) Virginia Tech (Physics Tree) Electronics and Electrical Engineering, Optics Physics pq 2016‑05‑20 Sim(0.88)
Chen Tao (Info) Kansas State University (E-Tree) Mechanical Engineering, Applied Mechanics pq 2016‑05‑02 Sim(0.88)
Wan-Huan Zhou (Info) Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong) (E-Tree) Civil Engineering pq 2016‑05‑19 Sim(0.88)
Hai-Ping Cheng (Info) CUNY (Microtree) Microbiology Biology, Molecular Biology, Ecology Biology, Botany Biology pq 2016‑05‑22 Sim(0.88)
Dongchu Sun (Info) University of Missouri - Columbia (MathTree) Statistics pq 2016‑02‑01 Sim(0.88)
Zhiyou Zhou (Info) Xiamen University (Chemistry Tree) giantsealion 2016‑01‑21 Sim(0.88)
Chiung-Nan Li (Info) UCLA (E-Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.88)
Jiangdong Deng (Info) Virginia Tech (Physics Tree) Electronics and Electrical Engineering, Acoustics Physics, Optics Physics pq 2016‑05‑20 Sim(0.88)
Xingzhou Yang (Info) NCSU (MathTree) Mathematics, Applied Mechanics, Mechanical Engineering pq 2016‑02‑08 Sim(0.88)
Shaomin Liu (Info) Curtin University of Technology barryjakasunarso 2016‑01‑17 Sim(0.88)
Wu-pei Su (Info) University of Houston (Computer Science Tree) General Biophysics, Computer Science, General Physics pq 2016‑05‑19 Sim(0.88)
Xiangming Zhou (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (E-Tree) Civil Engineering, Materials Science Engineering pq 2016‑05‑10 Sim(0.88)
Yunzhi Wang (Info) Ohio State (E-Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑05‑10 Sim(0.88)
Yanyi Liu (Info) University of Washington (E-Tree) Nanotechnology, Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.88)
Yongfu Qiu (Info) Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) (Chemistry Tree) Materials Science Engineering pq 2016‑04‑20 Sim(0.88)
Yihua Jiang (Info) UC Santa Barbara (MathTree) pq 2016‑01‑14 Sim(0.87)
Zhen Fang (Info) Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong) (E-Tree) Civil Engineering, Soil Science Agriculture pq 2016‑05‑19 Sim(0.87)
Junqing Wu (Info) UC Santa Barbara (MathTree) pq 2016‑01‑14 Sim(0.87)
Junqing Wu (Info) UC Santa Barbara (MathTree) pq 2016‑01‑14 Sim(0.87)
Sign in to add a new person