?

Shuji
Suzuki

Waseda University
(Options)

Shuji SuzukiX