?


?
Douglas G.
Stuart

University of Arizona


Roger M.
Enoka

CU Boulder

Minoru
Shinohara

Georgia Tech
(Options)

Minoru ShinoharaX