Ivan Petrovich
Pavlov

Imperial Medical Academy


Ewald
Hering

University of Prague
Leon
Orbeli

Imperial Medical Academy


Leonid Grigoryevich
Voronin

Moscow State University


Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology
?


Mikhail Yakovlevich
Rabinovich

Moscow Brain Institute RAMN


Leon L.
Voronin

IHNA, RAS


Otto
Krayer

Harvard Medical School


Hans
Kosterlitz

University of Aberdeen


R Alan
North

University of Manchester


Enrico
Cherubini

SISSA, Trieste

Alexander M.
Kasyanov

(Options)

Alexander Kasyanov X