Ivan Mikhaylovich
Sechenov

University of St. Petersburg


Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Friedrich
Goltz

Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg


Rudolf Ludwig Karl
Virchow

Universität Berlin


Robert
Koch

Universität Berlin (ID Tree)


Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology

Alexej
Verkhratsky

University of Manchester
(Options)

Alexej VerkhratskyX