Daryl J.
Bem

Cornell (PsychTree)


Mark
Snyder

UMN (PsychTree)


William
Swann

UT Austin (PsychTree)Yu
Yang

ShanghaiTech University
(Options)

Yu YangX