?

Hiroshi
Ando

ATR
(Options)

Kazumichi
Matsumiya

Tohoku University

Hiroshi AndoX