?

Shuzo
Sujita

University of Toronto
(Options)

Shuzo SujitaX