Southwest University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
cheng hong shengcognitive neuroscience
Qinglin Zhang
Xin Haospatial navigation Qinglin Zhang (grad student)