Southwest University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Qinglin Zhang
cheng hong shengcognitive neuroscience
Xin Haospatial navigation Qinglin Zhang (grad student)