Huazhong University of Science and Technology

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaojun Fengbiophysics, biosensors, nanotechnology
Huaguang Kang
Xuan Mamotor system
Tonghui Xu
Zhuan ZhouExocytosis1990 Huaguang Kang (grad student)