Tsinghua University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaodong MadMRI, RF parallel transmission, fMRI
Xingjian Zhang20132014 Yi Zhong (research assistant), Xiaodong LIU (research assistant)
Vic Chiang20192019 Minmin Luo (research assistant)