University of Science and Technology of China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Daren Zhang
Yupeng Yang
Yue Li20102016 Yupeng Yang (grad student)
Tian Xue19952000 Zhuan Zhou (research assistant)
min Bao the mechanisms of visual plasticity
Kai YuanCell Cycle
Guoqing ZhangChemistry
Pengcheng Zhoucomputational neuroscience, machine learning
Long-Jun WuGlia, Ion channel, pain, memory19992004 Tian-Le Xu (grad student)
Lin Chenhearing system
Shan YuNeural Network, Criticality, Complex Systems, Synchronization Yifeng Zhou (grad student)
Xin Gongneuroscience
Ning Wangneuroscience
Haijiang Caineuroscience, physiology, biophysics, behavior19992000 Zhuan Zhou (research scientist)
Zhi ZhangPain and Emotion20082013 Tian-Le Xu (grad student), Zhizhong Z. Pan (post-doc)
Xiang Wuvision Daren Zhang (grad student)
Wei WangVisual system19901998 Tiande Shou (grad student)