Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaoxi Chencrossmodal, vision attention
Yani ChenPerception & Action Department of Psychology20162019 Jing S. Pan (grad student)
Xin DiBrain imaging Psychology Hengyi Rao (grad student)
Junhao Huang
Ren Wen jiePain and learning memory
Shuo Lineural circuits
Yi Li
Cheng Stella Qian psychology20122014 Xiang Wu (research assistant)
Fang Wang
Ke Wang
Baoshan Xu
Lingling Yeseismology, earthquake
Senhua ZhuCognitive Neuroscience20072012 Hengyi Rao (grad student)