Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaoxi Chencrossmodal, vision attention
Yani ChenPerception & Action Department of Psychology20162019 Jing S. Pan (grad student)
Donghao ChenEcological Psychology
Xin DiBrain imaging Psychology Hengyi Rao (grad student)
Ziyi Duanmemory, perception, attention, prediction, goal-directed behavior
Junhao Huang
Ren Wen jiePain and learning memory
Yi Li
Shuo Lineural circuits
Cheng Stella Qian psychology20122014 Xiang Wu (research assistant)
Fang Wang
Ke Wang
Baoshan Xu
Lingling Yeseismology, earthquake
Guomei Zhouface processing
Senhua ZhuCognitive Neuroscience20072012 Hengyi Rao (grad student)