East China Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Aihua Chen
Guifen ChenSpatial memory Longnian Lin (grad student)
shen wei dapatch clamp
Yiping GuoAuditory 20012004 Xinde Sun (grad student)
Ming Han
Yinying Hu
Yixuan KuWorking Memory2013 Yong-Di Zhou (post-doc), Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (research assistant), Adam Gazzaley (post-doc)
Xinjian Lilearning and memory Xinde Sun (grad student)
Qi Liang
Longnian LinHippocampus, Neural coding
Longnian LinHippocampus, Neural coding Joe Tsien (post-doc), Xinde Sun (grad student)
Yu Ting Mao20012004 Xinde Sun (grad student)
Xinde Sunauditory system
Xiping ZhanNeural circuitry and synaptic function, IPSCs induced neurons19961999 Xinde Sun (grad student), Shanqing Zhang (grad student)
Jiping Zhangauditory neurophysiology, Hearing research Xinde Sun (grad student), Philip HS Jen (research scientist)
Shanqing Zhangauditory system
Xiaoming ZhouAuditory system Philip HS Jen (grad student)
Chen Zhou