Guangzhou University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zongbao Yangcitation network; data mining; machine learning Computer science20082012 Shaohong Zhang (post-doc)
Zongbao yang
Shaohong Zhang