Anne
Treisman

PrincetonJia
Liu

Beijing Normal University
(Options)

Xiaobai
Li

Beijing Normal University

Rui
Xu

Beijing Normal University

Qi
Zhu

Beijing Normal University

Jiedong
Zhang

Beijing Normal University

Yu
Luo

Beijing Normal University

Moqian
Tian

Stanford

Yi
Huang

Beijing Normal University

Yi
Tong

Beijing Normal University

Xueting
Li

Beijing Normal University

Qin
Xu

Beijing Normal University

Huizhen
Fang

Beijing Normal University

Ruosi
Wang

Beijing Normal University

Xiangzhen
Kong

Max Planck Institute for Psycholinguistics

Lijie
Huang

Beijing Normal University

Feng
Kong

Shaanxi Normal University

Yong
Bu

Beijing Normal University

Yiying
Song

Beijing Normal University

Siyuan
Hu

Beijing Normal University

Zonglei
Zhen

Beijing Normal University

Xiangzhen
Kong

Max Planck Institute for Psycholinguistics

Miao
Xu

Beijing Normal University

Jia LiuX