?

Kikuro
Fukushima

Hokkaido University
(Options)

Masaki
Tanaka

Hokkaido University School of Medicine

Kikuro FukushimaX