Ivan Mikhaylovich
Sechenov

University of St. Petersburg


Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Friedrich
Goltz

Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg


Rudolf Ludwig Karl
Virchow

Universität Berlin


Robert
Koch

Universität Berlin (ID Tree)


Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology


Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology


Voitenko
Nana

Bogomoletz Institute of Physiology
?


?


Steven P.R.
Rose

The Open University


Mike G.
Stewart

The Open University


Per
Andersen

University of Oslo


Brian M.
Salzberg

University of Pennsylvania School of Medicine
Amiram
Grinvald

Weizmann Institute


Alan
Fine

Dalhousie University


Archibald
McIntyre

University of Otago, DunedinOlga
Kopach

UCL
(Options)

Olga KopachX