?

Sam
Khamis

University of Haifa
(Options)

Sam KhamisX