Guangzhou Laboratory

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jihao Zheng Jingyou Yu (research assistant)
Dongfang Wang
Junhao Fan2022 Jingyou Yu (post-doc)
Shixiong Li Drug and Vaccine Research Division20222026 Jingyou Yu (grad student)
Yao Zhang
Qiong Zi