Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Wentao AnEndocrine Phsiology2019 Jinpeng Sun (post-doc)
Hua Guo
Lizhen Ji School of Control Science and Engineering20122015 Peng Li (grad student)
Yang Li
Peng LiAlzheimer's disease, translational health science, cardiovascular control, health evaluation School of Control Science and Engineering20092014 Changchun Liu (grad student)
Changchun Liu
Xinliang MaNeurotrophins
Jinpeng Sun
Yunqing Tang
Peng Xiao School of Basic Medical Sciences2012 Jinpeng Sun (research scientist)
Chang Yan School of Control Science and Engineering20132019 Peng Li (grad student)
Fan Yang School of Basic Medical Sciences2012 Jinpeng Sun (post-doc)
Lianke Yao School of Control Science and Engineering2014 Peng Li (grad student)