Polykarp
Kusch

UT Dallas (Physics Tree)


Eugene David
Commins

UC Berkeley (Physics Tree)


Steven
Chu

Stanford (Physics Tree)


Arthur F.
Kip

UC Berkeley (Physics Tree)


Charles
Kittel

UC Berkeley (Physics Tree)


George
Feher

Bell Labs (Chemistry Tree)

Alexay
Kozhevnikov

Penn State
(Options)

Yisi
Zhang

Princeton

Alexay KozhevnikovX