Walter Morley
Fletcher

Cambridge (Physiology Academic Tree)


Franz
Nissl

University of Heidelberg


Ludolf
von Krehl

Universität Heidelberg


Otto
Warburg

Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie (Chemistry Tree)


Otto Fritz
Meyerhof

Kaiser Wilhelm Institut, Berlin (Chemistry Tree)


Ralph
Gerard

Chicago


Sadayuki F.
Takagi

Gunma University

Tatsuaki
Shibuya

University of Tsukuba
(Options)

Ryohei
Kanzaki

University of Tokyo

Shigehiro
Namiki

University of Tokyo

Masashi
Tabuchi

Case Western

Evan S.
Hill

Rosalind Franklin Medical School

Tatsuaki ShibuyaX