?Young-Woo
Sohn

Yonsei University
(Options)


Guk-Hee
Lee

Kyonggi University

Yoonjin
Rho

Columbia


Angie
Han

London Business School

Young-Woo SohnX