?


Yasuzo
Tsukada

Soka University, Keio University


Keiichi
Uyemura

Keio University
?
Masahiro
Toda

Keio University
?
Yutaka
Kawakami

Keio University


Masao
Ito

RIKEN
Robert W.
Doty

Rochester


Alan
Cowey

Oxford
Neal E.
Miller

Rockefeller


Yasushi
Miyashita

University of Tokyo

Yohei
Ohashi

University of Tokyo
(Options)

Yohei OhashiX