Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Platon
Kostyuk

Bogomoletz Institute of Physiology


Nikolay Evgenievich
Vvedensky

University of St. Petersburg


Daniil Semenovich
Vorontsov

University of Kiev


Igor
Magura

Bogomoletz Institute of Physiology


Paul
Horowicz

Rochester


W. Knox
Chandler

Yale School of Medicine


Martin F.
Schneider

University of Maryland Medical School


Eduardo
Rios

Rush University (Physics Tree)


Natalia
Shirokova

Rutgers NJMS

Krisztina
Pocsai

University of Debrecen Medical School
(Options)

Krisztina PocsaiX