Nikolay Apollinarievich
Rozhanskiy

Rostov State University


Alexandr Borisovich
Kogan

Rostov State University


Victor Semenovich
Gurfinkel

Institute for the Problems of Information Transmission


Witali Lvovich
Dunin-Barkowski

Institute for the Problems of Information Transmission


Ilya A.
Rybak

Drexel Medical School


Yaroslav I.
Molkov

Drexel Medical School

Robert Ahlroth
Capps

Georgia State
(Options)

Robert CappsX