?Michinori
Ichikawa

Brainvision Inc
(Options)

Riichi
Kajiwara

Meiji University

Takashi
Tominaga

Tokushima Bunri University

Yoko
Tominaga

Tokushima Bunri Univ.

Michinori IchikawaX