Carl
Stumpf

Universität Berlin
Max
Wertheimer

New School for Social Research
Gustav Gustavovich
Shpet

University of Moscow


Lev Semionovitch
Vygotsky

Psychological Institute, Moscow


Bluma Wulfovna
Zeigarnik

Moscow State University (PsychTree)


Valentina Vasilevna
Nikolaeva

Moscow State University

Anastasia
Kurysheva

Utrecht University; Moscow State University
(Options)

Anastasia KuryshevaX