Thomas Greenway
Stockham

University of Utah
Nassir
Navab

TU Munich

Alejandro
Martin-Gomez

Technical University of Munich (Germany)
(Options)

Alejandro Martin-GomezX