Ivan Petrovich
Pavlov

Imperial Medical Academy


Nikolay Apollinarievich
Rozhanskiy

Rostov State University


Alexandr Borisovich
Kogan

Rostov State University


Nikolai Aleksandrovich
Bernstein

Institute for the Problems of Information Transmission


Victor Semenovich
Gurfinkel

Institute for the Problems of Information Transmission


Witali Lvovich
Dunin-Barkowski

Institute for the Problems of Information Transmission


Ilya A.
Rybak

Drexel Medical School

Patrick E.
Jasinski

Drexel
(Options)

Patrick JasinskiX